Vastgoed

De vastgoedsectie wordt gevormd door Niels Beelaerts, Natasja Overeem en Sabine Boellaard. Vastgoedrecht is dynamisch en onderhevig aan vele wetswijzigingen. Met name omdat er in het vastgoedrecht  heel veel verschillende rechtsgebieden en juridische leerstukken in elkaar grijpen - zoals aan- en verkoop, projectontwikkeling, renovatie, huur en verhuur, VVE-recht, bestuursrecht, bouwrecht, burenrecht, verjaring, aanbestedingsrecht, erfdienstbaarheden - is het zaak de ontwikkelingen zeer nauwgezet  te volgen en is gedegen kennis van die rechtsgebieden onontbeerlijk. Ons team opereert gezamenlijk in grote zaken, maar uiteraard ook afzonderlijk in kleinere zaken. Of U nu een particulier bent met een burenkwestie, een woning met gebreken hebt aangekocht, VVE gerelateerde problemen ondervindt of een grote onderneming leidt,  een vastgoedportefeuille beheert of projectontwikkelaar bent, wij behandelen alle zaken in de ruimste zin van het woord op ons terrein met kennis van zaken, een scherp oog op de kosten en de kortste weg naar het maximaal haalbare resultaat.  Sabine Boellaard is daarbij onze specialiste op het gebied van het huurecht, in het bijzonder woonruimte, Niels Beelaerts heeft specialistische kennis op zowel bestuursrechtrechtelijk, als civielrechtelijk vlak en in de praktijk van Natasja Overeem ligt het accent op civielrechtelijke kwesties als non conformiteit en overeenkomsten, huur, en VVE-problematiek. Ook heeft zij zich naast de vastgoedpraktijk veelvuldig beziggehouden met onrechtmatige kredietopzeggingen van ondernemers.