Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SALOMONS VAN DER VALK ADVOCATEN

Artikel 1
Salomons van der Valk advocaten, verder te noemen: "Salomons van der Valk”, is een maatschap van natuurlijke personen en besloten vennootschappen (praktijk-vennootschappen).

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door of namens opdrachtgevers aan Salomons van der Valk worden gegeven, en tevens op alle opdrachten die, in het kader van een opdracht zoals hiervoor bedoeld, door Salomons van der Valk aan derden worden verstrekt.
Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 3
Alle opdrachten worden aangemerkt als aan Salomons van der Valk verstrekte opdrachten, die onder haar verantwoordelijk¬heid worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404; 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

Artikel 4
Een opdracht aan Salomons van der Valk wordt uitsluitend geacht te zijn aanvaard indien een van de advocaten dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of blijk heeft gegeven van uitvoering van de opdracht.

Artikel 5
Verstrekte opdrachten worden door Salomons van der Valk uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Salomons van der Valk voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de uitvoering van de opdracht en vergoedt de kosten die Salomons van der Valk in verband met dergelijke aanspraken in redelijkheid moet maken.

Artikel 6
De opdrachtgever stemt ermee in dat Salomons van der Valk de opdracht laat uitvoeren door haar advocaten of zonodig door derden. Salomons van der Valk zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal bij de keuze van deze derden (behoudens in geval van procureurs- of deurwaardersbijstand) zoveel als redelijkerwijs mogelijk is tevoren met de opdrachtgever overleg plegen. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdracht¬gever. Salomons van der Valk is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden.

Artikel 7
Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten - waaronder eventuele kosten van derden en reiskosten -, 6% kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.
Salomons van der Valk is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de werkzaamheden worden aangevangen dan wel voortgezet.
Salomons van der Valk is gerechtigd om een betaald voorschot aan te wenden voor openstaande declaraties.
De overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 8
Betaling van declaraties en voorschotten dient steeds te geschieden binnen de aangegeven termijn. Salomons van der Valk is gerechtigd om, indien de opdrachtgever zijn betalings¬verplichtingen niet (tijdig) nakomt, de werkzaamheden op te schorten of te staken.

Artikel 9
Indien bij de uitvoering van een opdracht zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Salomons van der Valk leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die op grond van de door Salomons van der Valk afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden uitge­keerd. Indien anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Salomons van der Valk aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die op grond van de door Salomons van der Valk afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering worden uitge­keerd. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Salomons van der Valk aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde advocaten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling toekomt.

Artikel 10
De door Salomons van der Valk ten behoeve van een opdrachtgever aangelegde dossiers zullen na sluiting zeven jaar worden bewaard en daarna vernietigd.

Artikel 11
Salomons van der Valk neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Indien de interne klachtenregeling niet tot een oplossing van een geschil tussen Salomons van der Valk en de opdrachtgever leidt, dan kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt.
Geschillen die zich niet lenen voor behandeling volgens de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

Artikel 12
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De strekking van de algemene voorwaarden blijft in een dergelijk geval zoveel mogelijk gehandhaafd.

Artikel 13
Op de rechtsverhouding tussen Salomons van der Valk en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Toelichting op geschillenregeling
Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Salomons van der Valk Advocaten is hierbij aangesloten. www.degeschillencommissie.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Salomons van der Valk advocaten heeft deze verzekering ondergebracht bij:
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. gevestigd te Den Haag.

De advocaten van Salomons van der Valk advocaten zijn geregistreerd bij de beroepsorganisatie "De Nederlandse Orde van Advocaten”.