Tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte

15 januari 2018

Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om voor zelfstandige woningen eenmalig een huurovereenkomst voor twee jaar of korter te sluiten. Opzegging is niet nodig om de huurovereenkomst te laten eindigen. In de wet (artikel 7:271 BW) is wel bepaald dat de verhuurder ten minste drie maanden en minimaal één maand voor de afgesproken einddatum de huurder schriftelijk moet informeren dat de huurovereenkomst eindigt. In die situatie heeft de huurder geen recht op huurbescherming. Informeert de verhuurder de huurder niet dan ontstaat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met volledige huurbescherming. Het is derhalve van groot belang om de einddatum van de huurovereenkomst goed te noteren zodat de kennisgeving tijdig kan worden verstuurd.

Tussentijdse opzegging door huurder

De huurder kan ondanks de bepaalde duur van de overeenkomst de huur tussentijds opzeggen tegen een voor een betaling overeengekomen dag. Partijen kunnen niet iets anders overeen komen, van de opzeggingsbevoegdheid mag niet afgeweken worden.

Opzegging door verhuurder

Als de verhuurder wil dat de huurovereenkomst na bepaalde tijd eindigt dan zal hij de huurovereenkomst tijdig moeten aanzeggen. De opzegging dient plaats te vinden middels een aanzegging. De opzegging hoeft dus niet via een exploot of aangetekende brief te geschieden. Een schriftelijke kennisgeving is genoeg. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de kennisgeving de geadresseerde moet hebben bereikt. Als de ontvangst van de aanzegging wordt betwist, dan is het aan de verhuurder om aan te tonen dat de opzegging de huurder wel heeft bereikt. In 2013 heeft de Hoge Raad bepaald dat een e-mail adres ook als geldig adres kan worden aangemerkt, mits het een e-mail adres betreft waarvan de afzender op grond van de verklaringen en gedragingen van de geadresseerde mocht aannemen dat de verklaring aldaar door de ontvanger kon worden bereikt. 

Tip voor de verhuurder

Om discussie te voorkomen is het aan te raden om de aanzegging per aangetekende brief aan de huurder te sturen. Als de verhuurder de aanzegging per e-mail stuurt, dan is het van belang de huurder te vragen de ontvangst van de e-mail te bevestigen zodat er later geen discussie kan ontstaan of de huurder de aanzegging daadwerkelijk heeft ontvangen. Mocht de huurder de ontvangst van de e-mail niet bevestigen, dan is het raadzaam om alsnog de aanzegging per aangetekende brief te doen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sabine Boellaard-Roeters van Lennep: s.boellaard@salval.com