Actueel

Agrarische woning verkocht als gewone woning - rechtsgebreken en non-conformiteit

15 mei 2017

Hoge Raad 16 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2885)

In principe moet een verkochte woning vrij van bijzondere lasten en verplichtingen aan de koper worden geleverd (artikel 7:15 BW) en moet de geleverde woning aan de koopovereenkomst beantwoorden (artikel 7:17 BW). 

Op 16 december 2016 heeft de Hoge Raad bevestigd dat de voorschriften uit een bestemmingsplan, in deze zaak een agrarische bestemming, geen bijzondere last of beperking vormen in de zin van artikel 7:15 BW. De verkoper viel dus niets te verwijten.

Voor de vraag of koper zich er op kon beroepen dat de woning niet geschikt was voor gewone bewoning (de non-conformiteit uit artikel 7:17 BW) heeft de Hoge Raad overwogen dat het daarbij van belang kan zijn of de verkoper er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat de koper daar zelf onderzoek naar zou verrichten. Deze zelfde vraag is van belang bij een beroep op dwaling (artikel 6:228 BW).

Ten slotte heeft de Hoge Raad overwogen dat ook als vaststaat dat verkoper koper had moeten inlichten over de beperkte geschiktheid tot bewoning en hij daardoor schadeplichtig wordt, dit nog niet betekent dat alle schade op verkoper verhaald kan worden. Koper zou namelijk kunnen worden verweten dat de schade (deels) zijn eigen schuld is (artikel 6:101 lid 1 BW), omdat hij zelf heeft nagelaten onderzoek te doen.

Mr A.H.M. van den Steenhoven heeft eiseres tot cassatie in deze zaak succesvol bijgestaan.